Utylizacja zanieczyszczeń i działania proekologiczne

Obecnie coraz większy nacisk kładziony jest na zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach pracy oraz na ochronę środowiska naturalnego. Ponieważ nasz kraj jest członkiem Unii Europejskiej, a nasz przemysł cały czas rozwija się, wzrosły i rosną w dalszym ciągu wymagania w stosunku do zachowania naszego środowiska, a przynajmniej do jak najmniejszego negatywnego oddziaływania na nie. Aktywność naszego kraju na tym polu przejawia się również w skali współpracy międzynarodowej, co potwierdza m.in. udział Polski w różnych globalnych spotkaniach poświęconych temu zagadnieniu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) oraz o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) każdy podmiot gospodarczy operujący substancjami niebezpiecznymi (a do takich zalicza się wszystkie płyny ropopochodne i różne chemikalia) zobowiązany jest do posiadania środków zapobiegawczych ich rozprzestrzenianiu (np. w formie wycieków), umożliwiających szybką ich likwidację oraz gwarantujących odpowiednie bezpieczeństwo. Dla podmiotów gospodarczych, które nie stosują się do tej ustawy inspektorzy ochrony środowiska mają prawo nakładać wysokie kary pieniężne, a przy tym nakazać niezwłoczne dostosowanie się poszczególnych podmiotów do wytycznych, o których mowa w wspomnianej ustawie. W przypadkach drastycznego naruszenia obowiązujących aktualnie przepisów ustawodawca przewidział również karę aresztu i karę pozbawienia wolności, dlatego nie należy bagatelizować nawet najdrobniejszych wymogów, o których mówi ta ustawa.

Nasza firma sprzyja takiemu proekologicznemu działaniu oferując różnorodne produkty, które w różnym zakresie mogą być w tym celu wykorzystane i tak:

  • Produkowane przez naszą firmę kalorymetry mogą być użyte do badania nie tylko różnorodnych paliw kopalnych, ale również do badania coraz częściej stosowanych biomas i biopaliw, do spalanych substancji syntetycznych, a nawet odpadów, czyli produktów tzw. śmieciowych. Przyrządy te pozwalają nie tylko na określenie ciepła spalania oraz wartości opałowej (kaloryczności), co może uzasadnić lub zdyskwalifikować opłacalność ich użycia, ale również pozwala, na podstawie analizy fizykochemicznej produktów spalania, na ustalenie jakie skutki może wywołać ich spalanie i co ważniejsze, jak można je absorbować lub zagospodarować z dobrym skutkiem dla otoczenia.
     
  • Oferowane przez naszą firmę maszyny i urządzenia oraz środki chemiczne z branży czystościowej pozwalają skutecznie usuwać skutki zanieczyszczeń przemysłowych w tym technologicznych, komunalnych, transportowych itp. Są to produkty które poradzą sobie z praktycznie z każdym zabrudzeniem. Skutecznie oczyszczą zarówno powierzchnie hal fabrycznych, stanowiska technologiczne, umyją różnego rodzaju podjazdy parkingi, zaabsorbują zanieczyszczenia ze smarów, olejów i innych chemikaliów. Nadają się również do zwykłego posprzątania, którego nadrzędnym celem nie jest może działanie proekologiczne, ale pozwala zadbać o wygląd naszego otoczenia, co daje nam nie tylko poczucie komfortu pracy, wypoczynku itp., ale jest również dobrą wizytówką naszej solidności i dbałości o wygląd, a to przecież zawsze się liczy i jest trendy.
     
  • Sprzedawane przez naszą firmę analizatory spalin i dymomierze pozwalają zadbać o poruszające się po naszych drogach pojazdy, gdyż skutecznie wykrywają wszelkie nieprawidłowości spalania paliwa w silnikach oraz w usterki w układach wydechowych. Wykrywane są niepożądane składniki w spalinach, a zwłaszcza ich nadmiar, czyli przekroczenie dopuszczonej, w obowiązującej aktualnie normie EURO, zawartości. Znajdują one zatem zastosowanie nie tylko w stacjach kontroli pojazdów stopnia podstawowego (SKP) i w stacjach okręgowych (OSKP), ale również w zwykłych warsztatach samochodowych, w firmach zajmujących się montowaniem instalacji gazowych w pojazdach itp. Już obecnie wiele miast europejskich i amerykańskich wprowadziło tzw. strefy centralne w których zdecydowanie podwyższone są normy czystości spalin. Urządzenia z naszej oferty pozwalają to sprawdzić, a jeśli badanie przeprowadza uprawniony do tego podmiot, to jego wynik jest potwierdzany wydaniem odpowiedniego certyfikatu dla danego pojazdu umożliwiającym wjazd do takiej strefy. Warto również wspomnieć o oferowanych przez naszą firmę: odciągach i wyciągach spalin, zbiornikach na np. substancje ropopochodne, elektronicznych sondach, reaktorach i autoklawach do badań fizykochemicznych oraz innych tego typu urządzeniach. Ich wykorzystanie może nie w sposób bezpośredni przyczynia się do ochrony środowiska, ale jest pomocne w eliminowaniu całkowitym lub w maksymalnym ograniczaniu substancji szkodliwych, przedostających się do naszego otoczenia w różnych ich fizycznych postaciach.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
Tekst ujednolicony. Dokument w formacie Adobe Acrobat, 666kB

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
Tekst ujednolicony. Dokument w formacie Adobe Acrobat, 285kB