Testery diagnostyczne

Multi-Diag® Access 2G

Multi-Diag® Access 2G

Wszechstronny interfejs diag­nostyczny do elektronicznych jednostek sterujących oparty na współpracy z komputerem.
Ethos

Ethos

Nowoczesne urządzenie do diagnostyki elektronicznych systemów samochodowych (silnik, A/T, ABS, SRS, CC, itp.).
Multi-Diag® Mobile 2G

Multi-Diag® Mobile 2G

Sa­mo­dziel­ny, no­wo­czes­ny tes­ter diag­nos­tycz­ny wy­po­sa­żo­ny w ek­ran do­ty­ko­wy.
Solus PRO

Solus PRO

Wysokiej klasy tester diagnostyczny dla profesjonalistów.
Multi-Diag® Pocket

Multi-Diag® Pocket

No­wo­czes­ny, sa­mo­dziel­ny, wszech­stron­ny i po­recz­ny tes­ter diag­nos­tycz­ny z włas­nym 7" ek­ra­nem do­ty­ko­wym. Ob­słu­gu­je po­jaz­dy eu­ro­pej­skie i az­ja­tyc­kie.
Vantage Pro

Vantage Pro

Za­awan­so­wa­ny tes­ter kom­po­nen­tów, poz­wa­la na bez­poś­red­nie i rów­no­leg­łe po­mia­ry pod­zes­po­łów.